AGENDA

mainimg
Broschtkriibslaf 2020
Broschtkriibslaf 2020 Virtuel - Challenge 15 septembre - 31 octobre

Très grand Merci. Grace à vous nous avons réussi le challenge!

Communiqué de presse

2 Spots an 1 Interview, RTL Radio
Geschwat vum Astrid Scharpantgen an gesponsert vun der CMCM, den 30.09.2020 an den 10.10.2020
https://www.rtl.lu/radio/reportage/s/3258287.html
https://www.rtl.lu/radio/reportage/s/3258285.html

Astrid Scharpantgen an Françoise Hetto am Gespréich mat dem Marie Galles, den 02.10.2020.
https://www.rtl.lu/radio/reportage/s/3258282.html